tiskmarket.cz

Sbírka úloh z matematiky pro 8.r. – Bušek I. a kol.

Tento velmi žádaný produkt Sbírka úloh z matematiky pro 8.r. - Bušek od kvalitní společnosti PROMETHEUS, spol. s r.o. jednoduše můžete získat v naší aktuální nabídce za outletovou cenu. Výhodně za super cenu 182 Kč.
EAN: 9788071963998
Sbírka úloh z matematiky pro 8.ročník ZŠ - I. Bušek – V. Väterová – M. Cibulková

Rozsáhlý a pestrý soubor úloh k procvičování učiva ve škole i k samostatné práci žáků.. Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách. OBSAH: 1 DRUHÁ MOCNINA A DRUHÁ ODMOCNINA 1.1 Druhá mocnina 1.2 Druhá odmocnina 1.3 Složitější a aplikační úlohy  2 PYTHAGOROVA VĚTA 2.1 Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku 2.2 Složitější a aplikační úlohy  3 MOCNINY 3.1 Třetí mocnina 3.2 Třetí odmocnina 3.3 Mocniny s přirozeným mocnitelem 3.4 Početní operace s mocninami 3.5 Složitější a aplikační úlohy  4 VÝRAZY 4.1 Číselné výrazy 4.2 Výrazy s proměnnými 4.3 Složitější a aplikační úlohy  5 MNOHOČLENY 5.1 Jednočlen a mnohočlen 5.2 Sčítání a odčítání mnohočlenů 5.3 Násobení mnohočlenů 5.4 Dělení mnohočlenu jednočlenem 5.5 Rozklad mnohočlenu na součin 5.6 Úpravy mnohočlenů užitím vzorců 5.7 Složitější a aplikační úlohy  6 LINEÁRNÍ ROVNICE 6.1 Řešení lineárních rovnic 6.2 Slovní úlohy 6.3 Vyjádření neznámé ze vzorce 6.4 Složitější a aplikační úlohy  7 ZÁKLADY STATISTIKY 7.1 Základní pojmy 7.2 Aritmetický průměr, modus, medián 7.3 Složitější a aplikační úlohy  8 KRUŽNICE A KRUH 8.1 Kružnice, kruh 8.2 Kružnice a přímka 8.3 Dvě kružnice 8.4 Thaletova věta 8.5 Délka kružnice a obvod kruhu 8.6 Obsah kruhu 8.7 Složitější a aplikační úlohy  9 VÁLEC 9.1 Válec a jeho síť 9.2 Povrch válce 9.3 Objem válce 9.4 Složitější a aplikační úlohy  10 KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 10.1 Jednoduché konstrukce 10.2 Množiny bodů v rovině 10.3 Konstrukce trojúhelníků 10.4 Konstrukce čtyřúhelníků 10.5 Složitější a aplikační úlohy  VÝSLEDKY  PŘÍLOHY