tiskmarket.cz

Výchova k občanství pro 9. ročník ZŠ a víceleté gymnázia – Mgr. A. Laicmanová

Levný výrobek Výchova k občanství pro 9. ročník ZŠ a víceleté od známé kvalitní značky NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. lze nakoupit zde za zcela nejnižší cenu! V současnosti pořídíte za cenu 139 Kč.
EAN: 9788072898350
Výchova k občanství pro 9. ročník ZŠ a víceleté gymnázia - Mgr. A. Laicmanová

Nová učebnice Výchova k občanství pro 9. třídu ZŠ a kvartu víceletých gymnázií: Učebnice přináší ucelený pohled na aktuální společenskovědní témata: politologii, religionistiku, psychologii, sociologii a ekonomii. Učebnice vede k rozvoji čtenéřské a finanční gramotnosti, k vytváření klíčových kompetencí a dosahování daných očekávaných výstupů. Veškerá témata ( náboženství, moje budoucí povolání, finanční gramotnost, ekonomika a mezinárodní spolupráce) jsou žákům 9. tříd a 4. ročníků víceletých gymnázií podány srozumitelným výkladem. V učebnice je řada praktických ukázek, které žáci mohou využít v reálném životě. Text je doplněn skupinovými, tvořivými a opakovacími úkoly, diskuzními otázkami, úkoly na vyhledávání dalších informací na internetu nebo v odborné literatuře a prací s mapou. Učebnicí se prolínají odkazy na mezipředmětové vztahy a je zde zastoupena jazyková výchova ( klíčová slova jsou přeložena do anglického a něměckého jazyka). Do učebnice jsou zařazena průřerová témata především Osobní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova člověka v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova. Vše je jednoduše shrnuto na konci každé kapitoly. Přínosné pro žáky je průběžné a závěrečné opakování a klíč k otázkám a praktickým matematickým příkladům v kapitole Finanční gramotnost. Nechybí návrhy projektů, klíčové kompetence a očekávané výstupy. – má udělenu schvalovací doložku MŠMT, – je vytvořena v souladu s RVP ZV, – v úvodu jednotlivých kapitol naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma, – text je napsán srozumitelným jazykem a na každé straně je doplněn fotografiemi a obrázky, – zařazeny jsou mezipředmětové vztahy a překlady základních pojmů v anglickém a německém jazyce, – součástí učebnice jsou skupinové úkoly, průřezová témata, tvořivé a opakovací úkoly,ukázky z krásné literatury, úkoly na vyhledávání dalších informací na internetu nebo v odborné literatuře, – součástí jsou také průběžná a závěrečná opakování, klíč s řešením úkolů (i praktických matematických úkolů z kapitoly Finanční gramotnost) a návrhy projektů. Kapitoly: – Člověk a náboženství – žáci se seznámí s jednotlivými náboženstvími (judiaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus). Zařazena jsou i témata náboženské tolerance, nová náboženská hnutí, extremismus a fanatismus. – Moje budoucnost (volba povolání) – obsahuje volbu povolání, volbu střední školy a nástup do zaměstnání. – Finanční gramotnost – obsahuje podkapitoly Hospodaření domácnosti, Trh výrobků a služeb a Úspory, úvěry a úroky. – Národní hospodářství – vysvětluje pojmy: tržní a centrálně plánovaná ekonomika, HDP, nezaměstnanost, inflace aj. – Mezinárodní spolupráce  – žácise seznámí s mezinárodními organizacemi, kterými je ČR členem.